THE BODY SHIM

YOUTUBE

THE BODY SHIM

SPECIAL

THE BODY SHIM

YOU TUBE


THE BODY SHIM

SPECIAL


THE BODY SHIM

유튜브 후기


리얼후기

THE BODY SHIM

INTERIOR


THE BODY SHIM

INSTAGRAM


THE BODY SHIM

진료 안내

월요일/수요일/목요일   오전 10시 ~ 오후 7시

화요일/금요일               오후 12시 ~ 오후 9시

토     요    일                  오전 10시 ~ 오후 4시

* 일요일/공휴일 휴진

TEL.

02.3472.5551


더바디쉼의원

Tel. 02-3472-5551 

대표자 : 이상민 ㅣ 사업자번호 : 826-30-00826

서울시 서초구 서초대로 74길 45, 엔데버타워 11층